NIGOCO-verzameling F.M.E.W. Haalmeijer, Hoek van Holland
m.s. ALCOR, nr 84
Reis Charter VNS

1jan66 liggende te Tanga; //; 8jan66 arr Mombasa van Tanga; 11jan66 sd Mombasa naar Aden; 12jan66 240' NO Mombasa; 13jan66 650' ZW Kaap Guardafui; 14jan66 340' ZW Kaap Guardafui; 16jan66 arr Aden; //; 17jan66 120' N Perim; 18jan66 115' O Port Soudan; 19jan66 350' ZW Suez; 20jan66 arr Suez; pd Suez Kanaal; 22jan66 sd Port Said naar Antwerpen; 24jan66 260' O Malta; 25jan66 30' W Malta; 26jan66 190' O Algiers; 27jan66 260' O Gibraltar; 28jan66 130' ZO Kaap St. Vincent; 29jan66 pd Oporto; 31jan66 pd Royal Sovereign LtVs; 1feb66 arr Antwerpen; 2feb66 sd Antwerpen naar Rotterdam; 3feb66 06.10 uur pd Hoek van Holland; 3feb66 arr Rotterdam Lekhaven THB met stukgoed (agent Ruys); 8feb66 sd Rotterdam naar Amsterdam; 9feb66 01.40 uur pd Hoek van Holland; 9feb66 arr Amsterdam Sumatrakade (VNS) met stukgoed; 10feb66 sd Amsterdam naar Hamburg; 11feb66 arr Hamburg.

Reis Charter VNS

17feb66 sd Hamburg naar Bremen; 18feb66 arr Bremen; 20feb66 sd Bremen naar Antwerpen; 21feb66 arr Antwerpen; 23feb66 sd Antwerpen naar Amsterdam; 24feb66 arr Amsterdam Sumatrakade (VNS), bijladen; 27feb66 sd Amsterdam naar Lissabon; 28feb66 15' NO Kaap Quessant; 2mar66 arr + sd Lissabon naar Kaapstad; 8mar66 600' N Ascencion Island; 9mar66 490' NO Ascencion Island; 11mar66 300' NO St. Helena; 12mar66800' NW Walvis Bay; 15mar66 arr Kaapstad; 18mar66 sd Kaapstad naar Port Elizabeth; 19mar66 arr Port Elizabeth; //; 21mar66 arr East London van Port Elizabeth; 22mar66 te East London; 23mar66 sd East London naar Durban; 24mar66 arr Durban; 28mar66 sd Durban naar Lourenco Marques; 29mar66 arr Lourenco Marques; 1apr66 sd Lourenco Marques; 3apr66 arr Beira; 6apr66 sd Beira naar Dar-es-Salaam; 12apr66 arr Dar-es-Salaam; //; 16apr66 arr Tanga van Dar-es-Salaam; 19apr66 sd Tanga naar Mombasa; 20apr66 arr Mombasa; 26apr66 sd Mombasa naar Bremen en Amsterdam; 28apr66 475' Z Kaap Guardafui; //; 1mei66 sd Aden; 2mei66 50' Z Djeddah; 4mei66 pd Suez; ® pd Suez Kanaal; 5mei66 arr Port Said (zie Alkes op 6mei66); //; 7mei66 60' N Alexandrië; 9mei66 80' O Malta; 10mei66 35' OZO Galita; 11mei66 250' O Gibraltar; 12mei66 100' ZO Kaap St. Vincent; 13mei66 95' Z Kaap Finisterre; 16mei66 arr Antwerpen; 17mei66 sd Antwerpen naar Rotterdam; 17mei66 10.35 uur pd Hoek van Holland; 17mei66 arr Rotterdam Maashaven, THB, met stukgoed (agent: Ruys); 23mei66 sd Rotterdam naar Amsterdam; 23mei66 21.05 uur pd Hoek van Holland; 24mei66 arr Amsterdam Vlothaven (VNS) met stukgoed; 25mei66 sd Amsterdam naar Bremen; 25mei66 arr Bremen; //; ? arr Hamburg.

Reis Charter VNS

2jun66 sd Hamburg naar Bremerhaven; 3jun66 arr Bremerhaven; //; ?? arr Amsterdam; 9jun66 sd Amsterdam naar Mombasa via Marseille met stukgoed en passagiers; 9jun66 arr Antwerpen; //; 13jun66 30' NW Oporto; 14jun66 pd Gibraltar; 16jun66 arr Marseille; //; 18jun66 arr Genua; 23jun66 sd Genua; 24jun66 85' Z Napels; 25jun66 130' W Kreta; ? pdr Port Said; ® pd Suez Kanaal; 28jun66 pd Suez; 29jun66 pd Port Soudan; 1jul66 arr Aden; //; 2jul66 140' WNW Kaap Guardafui; 5jul66 arr rede Mombasa; 6jul66 arr Mombasa; //; 1aug66 arr Tanga; 3aug66 sd Tanga naar Zanzibar; 3aug66 arr Zanzibar; //; 4aug66 arr Dar-es-Salaam van Zanzibar; //; 6aug66 arr Beira van Dar-es-Salaam; 17aug66 sd Beira naar Lourenco Margues; 18aug66 arr Lourenco Margues; //; 22aug66 arr Durban; //; 31aug66 arr + sd Port Elizabeth; 1sep66 arr Kaapstad; //; 3sep66 250' NW Kaapstad; 6sep66 500' O St. Helena; 7sep66 380' NO St. Helena; 8sep66 540' OtN Ascencion Island; 10sep66 270' Z Freetown; 12sep66 35' NO Dakar; 13sep66 400' ZtW Las Palmas; 13sep66 50' ZW Las Palmas; 15sep66 400' ZWtZ Lissabon; 16sep66 120' WtN Lissabon; 17sep66 330' ZZW Kaap Quessant; 19sep66 arr Duinkerken; //; 20sep66 arr Antwerpen en/of Sas van Gent (?); 22sep66 02.35 uur pd Hoek van Holland; 22sep66 arr Rotterdam Prinses Beatrixhaven (stuwadoor: KNSM) (agent: Ruys) met stukgoed; 26sep66 sd Rotterdam naar Bremen; 26sep66 18.45 uur pd Hoek van Holland; 27sep66 arr Bremen; //; 29sep66 arr Hamburg van Bremen (leeg lossen); //; 30sep66 18.10 uur pd Hoek van Holland; 30sep66 arr Rotterdam Eemhaven (scheepswerf Niehuis & v.d. Berg) van Hamburg, ledig, (agent: Ruys).

Reis Charter VNS

28okt66 sd Rotterdam naar Bremen en Hamburg met stukgoed; 28okt66 05.00 uur pd Hoek van Holland; 30okt66 arr Bremen; //; 2nov66 arr Hamburg van Bremen; //; 6nov66 12.15 uur pd Hoek van Holland; 6nov66 arr Rotterdam Rijnhaven Nz van Bremen (VNS) met stukgoed; 10nov66 sd Rotterdam naar Antwerpen; 10nov66 arr Antwerpen; 12nov66 sd Antwerpen naar Fremantle; 15nov66 pd Kaap Vilano; 16nov66 pd Kaap St. Vincent; 17nov66 pd Oran; 19nov66 85' O Malta; 21nov66 arr Port Said; 22nov66 sd Port Said naar Suez; 22nov66 pd Suezkanaal; 22nov66 sd Suez naar Aden; 23nov66 320' ZO Suez; 24nov66 dwars Port Soudan; 25nov66 250' NW Aden; //; 25nov66 sd Aden; 28nov66 270' ZO Kaap Guardafui; 29nov66 675' ZO Kaap Guardafui; 30nov66 550' NW Chagos Archipel; 1dec66 350' NW Chagos Archipel; //; 4dec66 440' WNW Cocos Eilanden; 6dec66 1300' NW Fremantle; 7dec66 1000' NW Fremantle; 8dec66 600' NW Fremantle; 10dec66 arr Fremantle; 12dec66 sd Fremantle naar Adelaide; 14dec66 arr Adelaide; //; 20dec66 arr Melbourne; 24dec66 sd Melbourne; 26dec66 arr Sydney; 31dec66 sd Sydney naar Townsville.

Reis Charter VNS
5nov65 sd Amsterdam naar Kaapstad en Beira; //; 8nov65 150' WZW Oporto; 9nov65 390' NNO Las Palmas; 10nov65 pd Las Palmas; 11nov65 400' N Dakar; 12nov65 pd Dakar; 13nov65 400' Z Dakar; 15nov65 500' Z Monrovia; 16nov65 500' N St. Helena; 17nov65 350' NO St. Helena; 18nov65 650' WNW Walvis Baai; //; 22nov65 arr Kaapstad; //; 24nov65 arr Port Elizabeth; //; 27nov65 arr East London; //; 30nov65 arr Durban; //; 7dec65 arr Lourenco Marques; //; 11dec65 arr Beira; 22dec65 sd Beira naar Mtwara; 22dec65 10' NO Beira; 24dec65 arr Mtwara; 25dec65 arr Dar-es-Salaam; 31dec65 31dec65 sd Dar-es-Salaam; 31dec65 arr Tanga.